Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Marta Zaborowska CRAFTVENA MARTA ZABOROWSKA z siedzibą ul. Kościuszki 15/1, 83-300 Kartuzy, NIP 5833037107, adres poczty elektronicznej: craftvena@gmai.com, numer telefonu: 501575179 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie ogólnym dot. przetwarzania danych osobowych (RODO), ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach, zakresie i okresach przechowywania:
Cel przetwarzania danychOkres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. reklamacja)Dane są przechowywane przez okres do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a okres przedawnienia określają przepisy prawa.imię i nazwisko, nazwa firmy, adres
e-mail, numer telefonu, adres dostawy,
adres zamieszkania/siedziby, NIP
Marketing bezpośredni (np. newsletter)Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.numer telefonu, imię, adres e-mail
Wyrażenie przez Użytkownika opinii towarze lub artykule na BloguDane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.Imię/pseudonim, adres e-mail
Prowadzenie ksiąg  podatkowychDane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowychImię i nazwisko, nazwa firmy
adres zamieszkania/siedziby,
nazwa firmy, NIP
 1. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu.
 2. Dane osobowe Użytkowników Sklepu mogą być przekazywane następującym odbiorcom: przewoźnicy/ brokerzy kurierscy – w przypadku dostawy towaru przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne dla potrzeb działalności gospodarczej (np. hosting strony internetowej), dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych.

IV. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, choć niepodanie wymaganych przez Sklep danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji sprzedaży lub umowy o świadczenie usług powoduje brak możliwości zawarcia takiej umowy. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a co do niektórych danych (np. NIP) ich podanie wynika także z obowiązków ustawowych Administratora.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

V. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania Użytkownika przesłanego na adres e-mail Sklepu: zaborowska.art@gmail.com.
 2. Użytkownikowi, którego ochrona praw osobowych została naruszona ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy lub możliwości korzystania z usług w Sklepie. W ramach korzystania przez Sklep z narzędzi wspierających działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy ze Sklepem. Więcej informacji na ten temat w Polityce plików cookies.