Regulamin

Przypominamy, że w okresie zimowym mróz może zaszkodzić mediom (pasty, farby itp).

WYSYŁKI ZAMÓWIEŃ realizujemy natychmiastowo, złożone i opłacone do godziny 12 wychodzą tego samego dnia 🙂 Max. czas realizacji zamówień to 1-2 dni robocze (terminy dotyczą produktów na magazynie, tych dostępnych od ręki, w sprawie towaru na zamówienie kontaktujemy się mailowo).

Sklep internetowy działający pod adresem www.craftvena.com prowadzony jest przez Martę Zaborowską CRAFTVENA MARTA ZABOROWSKA z siedzibą ul. Kościuszki 15/1, 83-300 Kartuzy, NIP 5833037107, REGON 222048093, zwana „Sprzedawcą” lub „Sklepem”.

Kontakt ze Sklepem można uzyskać:

– pod numerem telefonu: +48 501575179 (godziny pracy Sklepu podane są na stronie internetowej Sklepu, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),

– korzystając z adresu poczty elektronicznej – craftvena@gmail.com,

– za pomocą formularza elektronicznego w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin,
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Towar, Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.craftvena.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty (również na zamówienie) poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklepu umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych oraz korzystanie z treści branżowych za pomocą Bloga.
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.
 • Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 • Klient ma prawo dokonać zapisu na newsletter, co następuje po podaniu w formularzu „Newsletter” widocznego na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu ikony wysłania. Obowiązkowo Klient powinien kliknąć pole o akceptacji Polityki prywatności i zgodzie na przesyłanie informacji handlowych drogą e-mail. Na newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego fakultatywnego okienka w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@craftvena.com lub też pisemnie na adres Sklepu.
 • Sklep oferuje możliwość kontaktu przy pomocy formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Sklepu, gdzie Klient może zwrócić się z zapytaniem, reklamacją itp., wpisując swoje imię/nazwę, adres e-mail, akceptując Politykę prywatności oraz klikając pole wyślij. Usługa formularza kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania lub zakończenia korzystania z formularza.
 • Sklep prowadzi blog z artykułami, z którymi nieodpłatnie może zapoznawać się na stronie Użytkownik. Użytkownik może pozostawić komentarz do artykułu przez wpisanie w elektronicznym formularzu komentarzy swojego imienia lub pseudonimu, treści komentarza oraz adresu e-mail (adres e-mail nie podlega publikacji), akceptując Politykę prywatności. Sklep ma prawo moderacji komentarzy lub odmowy ich upublicznienia jeżeli będą niezgodne z Regulaminem lub w istotny sposób będą naruszały interes Sklepu.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1.       Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:

a) podłączenie do Internetu,

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12,

c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

d) minimalne wymagania sprzętowe dla komputera Klienta: 

 • procesor Intel Pentium 4 lub nowszy;
 • 512 MB pamięci operacyjnej RAM;
 • około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
 • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli;
 • dostęp do internetu;

e) włączona obsługa Cookies i Java Script

f) program do odczytu plików formatu PDF.

2.       W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.

4.       Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z działań Klienta.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem.
 2. Posiadanie Konta uprawnia do podglądu na złożone Zamówienia w opcji logowania i ich śledzenie, wczytywania domyślnych adresów dostaw i rozliczeniowych oraz form płatności.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: office@craftvena.com z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 5. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna.
 6. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu – opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania Konta Klienta.
 7. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia bez rejestracji i logowania oznacza zawarcie pomiędzy danym Klientem a Sklepem nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa z chwilą, gdy dane Zamówienie zostaje anulowane, umowa sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana, traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych. 

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
 4. przez konto Klienta – po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na koncie z wykorzystaniem Konta,
 5. bez rejestracji i logowania – przez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie, pod warunkiem akceptacji Regulaminu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
 • Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów w Sklepie. Proces zamawiania produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania Konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamówienie i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
 • Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „zamówienie i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
 • W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do Koszyka. 
 • W przypadku niedostępności produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy: 
 • częściową realizacją – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów;
 • anulowania całości zamówienia (odstąpienie).

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych.

 • Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem wybranej z listy formy dostępnej dla danego towaru: firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub odbioru osobistego pod adresem: ul. Kościuszki 15/1, 83-300 Kartuzy

§ 5 CENA PRODUKTÓW, CENY DOSTAW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia. Jeżeli Klient wyrazi dodatkowe uwagi co do warunków przesyłki, np. ekspres, do określonej godziny, w dni nierobocze itp., a Sklep podejmie się realizacji takich warunków, Strony ustalą dodatkową odpłatność. Opcja odbioru osobistego jest bezpłatna i możliwa w godzinach urzędowania Sklepu.
 3. Koszty dostawy na terenie Polski:
 4. Od kwoty 300 zł brutto wysyłka jest darmowa (na koszt sklepu) – wysyłamy kurierem Inpost lub Paczkomatem
 5. Kurier InPost | Paczkomat InPost – 9 zł brutto
 6. Poczta Polska (kurier): 18,45 zł brutto
 7. Kurier InPost POBRANIE: 18,99 zł brutto
 8. Koszty dostawy zagraniczne (EU): w zależności od wagi, wymiaru zamówienia – obliczane każdorazowo, na podstawie złożonego zamówienia.
 9. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujących formach:
 10. przelewu bankowego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (np. PayU). Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu,
 11. płatności przy odbiorze.
 12. Nr konta bankowego BNP Paribas: 97 2030 0045 1110 0000 0350 5200 CRAFTVENA MARTA ZABOROWSKA, ul. Kościuszki 15/1, 83-300 Kartuzy.
 13. W razie dokonania zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu 14 dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po 3 dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
 14. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. 
 15. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenie Zamówienia. W przypadku niektórych produktów lub osiągnięcia określonej wartości Zamówienia, koszt dostawy ponosi Sklep, o czym Klient jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia informowany.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Roszczenia z gwarancji można zgłaszać bezpośrednio do gwaranta lub za pośrednictwem Sklepu.
 • W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 • Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia określone z tytułu rękojmi, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. 
 • W celu złożenia reklamacji Konsument powinien w ustawowym terminie do zgłaszania wad poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania towaru do Sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu Sklep poinformuje Konsumenta o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu w Sklepie z opisem żądań. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na office@craftvena.com lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
 • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep, albo Sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
 • Jeżeli Klientem jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 • Transport reklamowanych produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem wskazanej przez Sklep formy odesłania. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.        Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na e-mail: zaborowska.art@gmail.com, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych
 2.        Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
 3.       Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest rzecz:
 4. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 6. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu oraz dowodem zakupu – na adres siedziby Sklepu. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu (koszty odesłania).
 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 • Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu). 
 • Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.    Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 2.     Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Sklep i Klienta indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
 4. Niektóre komunikaty przesyłane Klientowi przez Sklep pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Sklepu. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Klient przesłałby zwrotnie.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

Miejscowość, data……………. 

Marta Zaborowska

P.P.H.U. LAMPLUX MARTA ZABOROWSKA

ul. Kościerska 11 

83-300 Kartuzy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja, ………………………………………………………………………………….……….., niniejszym informuję, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

Numer zamówienia: …………………………………………. 

Data odbioru towaru: ………………………………….. 

Lista zwracanych produktów w przypadku zwrotu części zamówienia (podać które towary są zwracane): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane konsumenta 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………. 

Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ……………………………………….. 

E-mail: …………………………………………….. 

Uprzejmie proszę o zwrot pieniędzy na konto bankowe lub poprzez ……………………………………………….

nr konta bankowego……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………..

Miejscowość i data 

Podpis konsumenta